Kategorier
Okategoriserade

Årsmöte Vattenföreningen

När: 20 april kl 18:30

Var: Bråns Byahus

Styrelsen för Bråns vattenförening kallar härmed till Årsstämma för föreningen.

Ordinarie föreningsstämma ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. På den ordinarie föreningsstämman ska följande ärenden behandlas.

Ärendelista:

1. Val av ordförande vid stämman och stämmoordförandens val av protokollförare.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justerare.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt disposition av vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen.
8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
9. Fråga om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna.
10. Beslut om medlemsavgift för kommande verksamhetsår.
11. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas.
12. Val av styrelse.
13. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
14. Val av valberedning.
15. Annat ärende som ska tas upp på stämman enligt lag eller föreningens stadgar.

Motioner och övriga frågor bör inkomma till styrelsen i god tid före stämman. (Kallelsen skall skickas ut 6-2 veckor före stämman.)
Stadgarna finns att ladda ner på www.bran.se under fliken Vattenföreningen.

För styrelsen,

Marcel Berkelder
mberkelder@gmail.com